วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี).12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัฒนา     ทองเทพ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010017
นายพชรพลศรีโวหะ
                         
264301010048
นายกฤษฎาวงษ์ตะลา
                         
364301010049
นายธรรมนูญวงษา
                         
464301010050
นายนันธชัยจิบจันทร์
                         
564301010051
นายปรเมษฐ์ถ้วนครบ
                         
664301010052
นายรชตจันทร์เฉลิม
                         
764301010053
นายเศรษฐพงษ์อัดโท
                         
864301010054
นายเศรษฐภูมิอัดโท
                         
964301010055
นายสนธยาจามะรีย์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................