วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สกอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย     พิมาทัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010058
นายโกวิทจันทร์แจ่ม
                         
264301010059
นายเจษฎาไชยลือชา
                         
364301010060
นายฉัตรชัยจูมครอง
                         
464301010061
นายณรงค์ฤทธิ์สายบุตร
                         
564301010062
นายดวงชนะไชยโคตร
                         
664301010063
นายทัศน์ชัยศรีสวย
                         
764301010064
นายทินกรพรหมชาติ
                         
864301010065
นายธีรภัทรธรรมวงษ์
                         
964301010066
นายนพนัยลุนพันธ์
                         
1064301010070
นายวีระพลดอกดวง
                         
1164301010086
นายพชรกิ่งของ
                         
1264301010092
นายบัณฑิตนาคำรอด
                         
1364301010093
นายภีรภัทรจูมครอง
                         
1464301010094
นายณัฐวุฒิหมิ่งแก้ว
                         
1564301010096
นายชัยนันท์พลภัย
                         
1664301010097
นายธนภัทรชาวสระใคร
                         
1764301010098
นายวรวุฒิประสงค์
                         
1864301010099
นายสิทธิชัยหวนคนึง
                         
1964301010101
นายศิระสายสิงห์
                         
2064301010104
นายอนันต์สิทธิ์ยวนขันธ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................