วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มกอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย     พิมาทัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010057
นายเกษหวลคนึง
                         
264301010067
นายมณีเทพระม้าย
------------------       
364301010068
นายรุ้งชัยดวงใจ
------------------       
464301010069
นายวิศรุตเส้นสุข
                         
564301010071
นายอนุชิตถวิลไพร
                         
664301010072
นางสาวกมลลักษณ์ก้อนทอง
                         
764301010073
นายจิรภัทร์น๊อตกระโทก
                         
864301010074
นายชัยณรงค์พิมเสน
                         
964301010075
นายณรงค์ศักดิ์สุจันทร์
                         
1064301010076
นายธนาวุฒิอ่อนวรรณะ
                         
1164301010077
นายนวพลเทพอาษา
                         
1264301010078
นายปรเมศร์กุลบุตร
                         
1364301010079
นายพัฒน์จามรปานแก้ว
                         
1464301010080
นางสาววรรณพรกุลวิลัย
                         
1564301010081
นายวิษณุวันทอง
                         
1664301010082
นายวีรวัฒน์จันประทีป
                         
1764301010083
นายสุรเกียรตินาดีไฟ
                         
1864301010084
นายสุริยาดอกดวง
                         
1964301010085
นางสาวอมรรัตน์กันทะนวล
                         
2064301010088
นางสาวสุดารัตน์เสนคราม
                         
2164301010089
นายศักดิ์ดาแสนติยะ
                         
2264301010095
นายศรายุทธสุวรรณ์
                         
2364301010102
นายณัฐพลกองพงษ์
                         
2464301010103
นายสุทธิ์พงษ์ฤกษ์สมจิตร์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................