วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301020001
นายเกียรติยศชัยมงคล
                         
264301020002
นายคำพลทันวงษา
                         
364301020003
นายจิตรภาณุแจ้งสว่าง
                         
464301020004
นายเจษฎาภรณ์กันทิยะคำ
                         
564301020005
นางสาวชฎารัตน์นางวงศ์
                         
664301020006
นางสาวชฏาพรวาไชยะ
                         
764301020007
นายณรงค์ฤทธิ์ไชยภักดี
                         
864301020009
นางสาวณัฐกัญญาเสนาพรม
                         
964301020010
นายณัฐวุฒิคุตะวัน
                         
1064301020011
นายณัฐวุฒิดาวใส
                         
1164301020013
นายทัพพสารบัวระภา
                         
1264301020014
นายธีรศักดิ์เชื้อพันธ์
                         
1364301020015
นายธีรศักดิ์ยอดจารย์
                         
1464301020016
นายธีระพงค์คำแพง
                         
1564301020017
นายนครินทร์ติงชาติ
                         
1664301020019
นายประกาศิตสิงห์ทอง
                         
1764301020020
นายพลากรแม่นทอง
                         
1864301020021
นายพิศณุลีลา
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................