วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301020008
นายณรงศ์กรป้องชนะ
                         
264301020012
นายต้นตระการเมืองประทุม
                         
364301020023
นายภัสราพรมมา
                         
464301020025
นายภูมิพัฒน์สมผิว
------------------       
564301020027
นายวิทยาคันทา
                         
664301020030
นายสรนันท์พรศิริ
                         
764301020037
นายกิตติศักดิ์พุ่มทอง
                         
864301020038
นายญาณาพัตน์คำท้วม
------------------       
964301020040
นายณัฐวุฒิดอกดวง
                         
1064301020041
นายณัฐวุฒิเบ้าคำ
                         
1164301020042
นายทัพไทเวียงสมุทร
                         
1264301020043
นายธีรศักดิ์บัตรรัมย์
                         
1364301020044
นางสาวปรารถนาอนันต์
                         
1464301020045
นางสาวพิชญาภาบุญเพ็ง
------------------       
1564301020046
นางสาววรรณนิภาสะเกษ
                         
1664301020047
นายวิทยาอนันต์
                         
1764301020048
นายสนธยานิจรันต์
                         
1864301020049
นายสุทธินันท์จิตต์อ่อน
                         
1964301020050
นายอภิญญาเทียมจิตร
                         
2064301020051
นายอรพินศรีพันธ์
                         
2164301020055
นายวันมงคลทิพม่อม
                         
2264301020056
นางสาวจิรนันท์ทองสินทร์
                         
2364301020057
นางสาววรรณิศายวนพันธ์
------------------       
2464301020058
นายเจษฎาอำนวย
                         
2564301020059
นายฐิติกรนามโคตร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................