วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี)12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301020022
นายพิษณุกุลวิลัย
                         
264301020024
นายภาสวัฒน์ศรีโสภา
                         
364301020026
นายมงคลชัยศรีเนตร
                         
464301020028
นายวินัยปริโยทัย
                         
564301020029
นายวุฒิพรมั่นชาติ
                         
664301020031
นายเสฎฐวัติพลงาม
                         
764301020032
นายอดิศรหอมทรัพย์
                         
864301020033
นายอดิศักดิ์สิงห์พรหมมี
                         
964301020034
นายอัครพงษ์เวชยันต์
                         
1064301020035
นายอินทนนท์พั่วโว
                         
1164301020036
นายอินทัชเกษเงิน
                         
1264301020052
นางสาววงศาบุญมา
                         
1364301020053
นายดุลภากรณ์ศรีโยมา
                         
1464301020054
นายนนทชัยชมชื่น
                         
1564301020060
นายอภินันท์เถาว์คำ
                         
1664301020061
นายอภิเดชเนียมจิตร
                         
1764301020062
นายพิพัฒพงษ์ไพศูนย์
                         
1864301020063
นายสุธินันท์เจือพันธ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................