วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301040001
นายกายสิทธิ์โททอง
------------------       
264301040002
นายจิรายุน้ำแย้ม
------------------       
364301040003
นายเจษฎาวุฒิพิมพ์ไชย
                         
464301040004
นายชิตพลสมาพงษ์
                         
564301040005
นายไชยวัฒน์บรรทร
                         
664301040006
นายณัฐพลทองอ่อน
                         
764301040007
นายไตรเพชรเศรษฐเจริญสุข
                         
864301040008
นายถนิตใจกล้า
                         
964301040009
นายธนัญชัยเสนาภักดิ์
                         
1064301040010
นายธิติพันธุ์โสลุน
                         
1164301040011
นายธีรพัฒน์พลนำ
                         
1264301040012
นายธีรศักดิ์จันทา
                         
1364301040013
นายปัญญาก้านแก้ว
                         
1464301040014
นายพิทักษ์ศรีจันทร์
                         
1564301040015
นายพุทธินันท์หอยสังข์
                         
1664301040016
นายโยธาวุธสุขชาติ
                         
1764301040017
นายรัตนศักดิ์พิทักษ์
                         
1864301040018
นายเริงชัยตั่งมั่น
                         
1964301040019
นางสาววรรรณนภาภาคพรม
                         
2064301040020
นายวิรัตน์ลันดา
                         
2164301040021
นายวิษณุศรสุขชาติ
                         
2264301040022
นายวุฒินันต์ดาดวง
                         
2364301040023
นายศรชัยกายะชาติ
                         
2464301040025
นายสนธยาวันศรี
                         
2564301040026
นายสรวิชญ์บรรรเทา
                         
2664301040027
นายสิทธิศักดิ์ศรีอุทุมพร
                         
2764301040029
นายอนันต์วิชัยสารบูรณ์
                         
2864301040031
นายอุเทนสุนันท์
                         
2964301040046
นายนพพรครองชัย
                         
3064301040047
นายธีระพงษ์เสนาภักดิ์
                         
3164301040051
นายเอกรินทร์บัวแก้ว
                         
3264301040052
นายทวิภัทร์ชินทอง
                         
3364301040054
นายภานุพงษ์บุญชม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................