วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301040024
นายศุภเดชบุญศรัทธา
------------------       
264301040028
นายสุรธัสศรีหาบุตร
                         
364301040030
นางสาวอัญชัญแก้วประไพ
                         
464301040032
นายเกรียงไกรกุลหอม
                         
564301040033
นางสาวเกศวดีพรมพิมาร
                         
664301040034
นายไชยวัฒน์วันทา
                         
764301040035
นายณัฐวุฒิประดิษฐ์สิน
                         
864301040036
นายตะวันจอมเชื้อ
                         
964301040037
นายธนกานต์พลชัย
                         
1064301040038
นายธนโชติโพธิ์ทอง
                         
1164301040039
นายธนากรดอนภูษา
                         
1264301040040
นายนันทวัฒน์กงล้อม
                         
1364301040041
นายนิธิวุฒิพรหมมาดวง
                         
1464301040042
นายวุฒิชัยชูสวัสดิ์
                         
1564301040043
นายอภิสิทธิ์สอนจิตร
                         
1664301040044
นางสาวอัจรีนามปัญญา
                         
1764301040045
นายอุเทนพรมสาร
                         
1864301040048
นายอภิชัยแสงอุทัยทิพย์วรรณ
                         
1964301040049
นายปิยพนธ์จามะรีย์
                         
2064301040050
นายกฤษฎาโล่รัตนกุล
                         
2164301040053
นายภูเบศไชยสัตย์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................