วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สชอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุวรรณ     บุษภาค

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301050002
นายกิตติเวชวงค์บุตร
                         
264301050003
นายชาญชัยลึกลาภ
                         
364301050004
นายชำนาญบุตรมณีร์
                         
464301050006
นายธิติพงษ์ยอดทรัพย์
                         
564301050008
นายนครินทร์เนียมพันธ์
                         
664301050009
นายบุญตาชัชวาลย์
                         
764301050010
นายประภพปานประชาติ
                         
864301050011
นายพลาวุธระวาดชู
                         
964301050012
นางสาวพัชราไกรยา
                         
1064301050013
นายฤทธิพงษ์จิบจันทร์
                         
1164301050014
นางสาววิภาสิริโคสัย
                         
1264301050015
นายวิวัฒน์ชัยแสงจันทร์
                         
1364301050016
นางสาวศรีสุดารัตน์ปานประชาติ
                         
1464301050017
นายสิทธิพันธ์ไชยโครต
                         
1564301050018
นายอติชาติคำอ่อน
                         
1664301050019
นายเอกพลรักษาราษฎร์
                         
1764301050031
นายชนะภูมิสีสังข์
                         
1864301050032
นายเอกภพรักษาราษฎร์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................