วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี)11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุวรรณ     บุษภาค

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301050005
นายฐานันดรบุญเริ่ม
                         
264301050007
นายธีรวัตรวงค์พิลา
                         
364301050021
นางสาวธัญญาอัมพรศรี
                         
464301050022
นายนันทชัยกาญจนะชาติ
                         
564301050023
นางสาวนีรนาฎอำนวยโพธิ์
                         
664301050024
นางสาวบุษยมาศไชยรัมย์
                         
764301050025
นายเบญจวรรณแสงอื้อ
                         
864301050026
นายเบญจวรรณโสดา
                         
964301050027
นางสาววราลักษณ์โกศล
                         
1064301050028
นายสุรางคณาจำปี
                         
1164301050029
นายพงษ์สิทธิ์มนตรี
                         
1264301050030
นายณัฐวุฒิว่องไว
                         
1364301050033
นางสาวรุ่งทิพย์ประจันทร์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................