วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม สชส(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา     บุดดา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301060007
นางสาวกนกวรรณทองพูน
                         
264301060009
นางสาวสุวรรณหงษ์โททอง
                         
364301060012
นายธนวัฒน์อาสา
                         
464301060013
นางสาวดวงพรสุชาติ
                         
564301060014
นางสาววันเพ็ญนามฮาด
                         
664301060015
นายรัชชานนท์กล้าหาญ
                         
764301060016
นางสาวมลฑิตากาลพัฒน์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................