วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันทนา     วิศรีสิทธิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010002
นางสาวกิติมาลาพันธ์
                         
264302010003
นางสาวจิราพรเครือชัย
                         
364302010004
นางสาวจิราวรรณกลิ่นพิกุล
                         
464302010005
นางสาวชลิตาพรมเสนา
                         
564302010006
นายชินกรแสงใส
                         
664302010007
นางสาวชุลีพรสุฟอง
                         
764302010008
นางสาวฎาวิไลกาญจนะชาติ
                         
864302010009
นางสาวณัฐนันท์บุญเลี้ยง
                         
964302010010
นางสาวณัฐนิชาสายสมบัติ
                         
1064302010011
นางสาวณัฐริดาไชยโชติ
------------------       
1164302010012
นางสาวเดือนดาราปลื้มหอม
                         
1264302010013
นางสาวธิดารัตน์ทาคำสุข
                         
1364302010014
นางสาวธิดารัตน์พิมพ์ปัด
                         
1464302010015
นางสาวนํ้าฟ้าประชา
                         
1564302010016
นางสาวปนัดดาเชื้อหอม
                         
1664302010017
นางสาวพราวพรรณจุลหอม
------------------       
1764302010018
นายพิลาวรรณขอวรกลาง
                         
1864302010019
นางสาวภาวนาสมาคม
                         
1964302010020
นางสาววรรณนิสาวรชินา
                         
2064302010021
นายวรรณิดาจันทร์หอม
                         
2164302010022
นางสาววาสนานารี
------------------       
2264302010023
นางสาวศิริประภาช่อนาค
                         
2364302010024
นางสาวศิริวรรณบุราคร
                         
2464302010025
นางสาวสุดารัตน์รัตนะ
                         
2564302010026
นางสาวสุนิชาพรหมจันทร์
                         
2664302010027
นางสาวสุพัตราดอกดวง
                         
2764302010028
นางสาวหนึ่งฤทัยบุญเลี้ยง
                         
2864302010029
นายอนิรุธเถาว์คำ
                         
2964302010030
นางสาวอลิษาทั่งทอง
                         
3064302010031
นางสาวอารีรัตน์จันทร์พูล
------------------       
3164302010079
นางสาวกาญจนามีศรี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................