วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010001
นางสาวกาญจนาสาระวัน
                         
264302010032
นางสาวเกตน์สิรีรุ่งเจริญมั่นคง
                         
364302010033
นางสาวเกศนีกระจ่างจันทร์
                         
464302010034
นางสาวจินตนาบุตรแวว
                         
564302010035
นางสาวจิราพรสิงห์ซอม
                         
664302010037
นางสาวจิวรรณกลมพันธ์
                         
764302010038
นางสาวจุฑารัตน์สิงห์วงค์ษา
                         
864302010039
นางสาวเจนจิรายุทธยง
                         
964302010040
นางสาวฐิตาภรณ์สายทอง
                         
1064302010041
นายธนาวุฒิบัวกอ
                         
1164302010042
นางสาวธัญพิชชาจันทาน
                         
1264302010043
นางสาวธิยะดานามโคตร
                         
1364302010045
นางสาวประกายดาวรัตนวรรณ
                         
1464302010047
นางสาวปัทมาวรรณวงษ์สุนา
                         
1564302010048
นางสาวปาริชาติวงค์ใหญ่
                         
1664302010050
นางสาวพรไพลินพรำนัก
------------------       
1764302010053
นางสาวยุพาสกุลมลิ
                         
1864302010054
นางสาวรัตนพรโพธิ์ชัย
                         
1964302010055
นางสาววิชุดาไชย์พรมมี
                         
2064302010056
นางสาวศิริวรรณทาพันธ์
------------------       
2164302010057
นางสาวสุธิราบุญมานัน
                         
2264302010058
นางสาวสุนิษาสมเพ็ชร
                         
2364302010060
นางสาวสุพัตราบุญลา
                         
2464302010061
นางสาวอริสาโคตรทิพย์
                         
2564302010062
นางสาวอารียาเสลา
                         
2664302010081
นางสาวจิราหัสดงค์
                         
2764302010082
นางสาวพัทจิรามะพันธ์
                         
2864302010085
นางสาววนิดาอบเชย
                         
2964302010086
นางสาวกัลยกรไชยเกิด
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................