วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศิริรัตน์     คำเพราะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010036
นางสาวจิราภรณ์จิตรแสวง
                         
264302010044
นางสาวนิภาภรณ์คำเรือง
                         
364302010046
นางสาวปวีณารัตนวัน
------------------       
464302010049
นางสาวพรพรรณศรีเสนา
                         
564302010052
นางสาวมาลินีบูระพา
------------------       
664302010059
นางสาวสุพรรณษาแสงจันทร์
                         
764302010063
นางสาวกนกวรรณทิพย์สมบัติวงศ์
                         
864302010064
นางสาวกาญจนาภูพวก
                         
964302010065
นางสาวกิตติยาแก้วอาษา
------------------       
1064302010066
นางสาวขนิษฐากองสำลี
------------------       
1164302010067
นางสาวณัชชาประคำแหง
                         
1264302010068
นางสาวนฤทัยหมายเขา
                         
1364302010069
นางสาวพกาวรรณลิพันธ์
                         
1464302010070
นางสาวฟาริดาเนื้อไม้หอม
                         
1564302010071
นางสาวศศิกานต์มานะศรี
                         
1664302010072
นางสาวสาวรีย์เปล่งปลั่ง
                         
1764302010073
นางสาวสุขิมาลณ์ศรชัยญาติ
                         
1864302010074
นางสาวสุจิตราสิงห์วงษา
                         
1964302010075
นางสาวสุรางคณาเหลาคำ
                         
2064302010076
นางสาวอทิตยาอร่ามเรือง
                         
2164302010077
นางสาวอินทุอรศรีทอง
                         
2264302010080
นางสาวอรชุลีพลทา
                         
2364302010083
นางสาวปวีณาจันดากรณ์
                         
2464302010084
นางสาวศิริลักษ์โพธิ์ทอง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................