วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม มบต(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302020006
นางสาวรุ้งสวรรค์ชมภูวิเศษ
                         
264302020008
นางสาวอุมาพรแสงเนตร
                         
364302020009
นางสาวจิรภัทร์มั่นใจ
                         
464302020010
นางสาวชรินรัตน์ขนอ่อน
                         
564302020011
นางสาวเทวรัตน์ใจตรง
                         
664302020012
นางสาวปัณฑิตาลุกลาม
                         
764302020013
นายรติพงค์บำรุงผล
                         
864302020014
นางสาวสร้อยสุวรรณสุดประเสริฐ
                         
964302020015
นางสาวธนิษฐาโพธิ์ชัย
                         
1064302020016
นางสาวอาทิอรคำหอมกุล
                         
1164302020017
นางสาวสุวรรณีจันทราช
                         
1264302020019
นางสาวขนิษฐาป้องพา
                         
1364302020020
นางสาวพัชรีภรณ์สืบเทพ
                         
1464302020021
นางสาวพัชรพรจันทสอน
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................