วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม สบค(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางกิ่งดาว     บุญประสิทธิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302040003
นายกาญจนวัฒน์สมภะวะ
                         
264302040004
นายเกษมภิรมย์
                         
364302040005
นางสาวจรัณยาบุญประดิษฐ์
                         
464302040006
นายจิรศักดิ์กุลศิริ
                         
564302040007
นายจันทนาคมไสย์
                         
664302040008
นางสาวจันทร์จิราตีคำ
                         
764302040009
นางสาวจินดาภาอานนท์
                         
864302040010
นายเจตนิพัทธ์คำรัง
                         
964302040011
นางสาวณัฐฐินันท์สุขชาติ
                         
1064302040012
นางสาวณิพาพรนามธรรม
                         
1164302040013
นางสาวทิพย์รัตน์ขันที
                         
1264302040014
นางสาวธัญญารัตน์สุภิวงค์
                         
1364302040016
นางสาวนภาพรแก้วเกษ
                         
1464302040017
นางสาวนัทธิชาเนืองนอง
                         
1564302040019
นางสาวนิธิพรทองไชย
                         
1664302040020
นางสาวปพิชญาวัชรปภานันท์
                         
1764302040021
นางสาวปภาดาทาเพียรทุ
                         
1864302040022
นางสาวประภาพรมนตรี
                         
1964302040025
นางสาวเพ็ญนภาคมศรี
                         
2064302040026
นายมนตรีแสงจันทร์
                         
2164302040027
นางสาวมนภรณ์มนตรี
                         
2264302040028
นางสาวรวงข้าวพวงพันธ์
                         
2364302040029
นางสาวรัชนีกรสิงห์เงิน
                         
2464302040030
นางสาวลัดดาบุญมาทน
                         
2564302040031
นางสาวลัทธพรรณนามทองใบ
                         
2664302040032
นายวนิดาแถวอุทุม
                         
2764302040033
นายวรเมธโชติพนัส
                         
2864302040034
นางสาววรรณิภาแก้วผิวอาจ
                         
2964302040035
นางสาววรวรรณปานประชาติ
                         
3064302040036
นางสาววลัยพรรณคมใสย
                         
3164302040038
นางสาววาสนาเรืองเดชาจารุวงค์
                         
3264302040040
นายวิชัยนามบุญเรือง
                         
3364302040041
นางสาววิยะดาพันศิริ
                         
3464302040043
นางสาวศรัญญาสายเสน
                         
3564302040044
นางสาวศศิกานต์พารา
                         
3664302040046
นางสาวศิริโสภาอินตะพันธ์ุ
                         
3764302040047
นายศุภชัยครองเชื้อ
                         
3864302040049
นางสาวสายน้ำผึ้งแถ่นสาร
                         
3964302040050
นางสาวสิรีธรพันธ์งาม
                         
4064302040051
นางสาวสุกานดาอ้วนนวล
                         
4164302040052
นางสาวสุวรรณาบังเอิน
                         
4264302040053
นางสาวอภิสราประพฤติ
                         
4364302040054
นางสาวอาภาพรจันทิมา
                         
4464302040055
นายเอกวัฒน์สินจ๊ะ
                         
4564302040100
นายโกมินทร์บุญค่ำ
                         
4664302040117
นางสาวบัณฑิตาสามารถ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................