วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม มบค(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางกิ่งดาว     บุญประสิทธิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302040001
นางสาวกัลยากรสิงห์แก้ว
                         
264302040002
นางสาวกัลยารัตน์สุจันทร์
                         
364302040018
นางสาวนาตาลีลุนศร
                         
464302040023
นางสาวพรธิกาบุญรินทร์
                         
564302040024
นายพรนภาดาวไสย์
                         
664302040037
นางสาววลีรัตน์แก้วมณี
                         
764302040039
นางสาววิชญาดาเนืองนอง
                         
864302040042
นางสาววิไลลักษณ์ภาษี
                         
964302040056
นายกมลวรรณทองบุตร
                         
1064302040057
นางสาวกรรณิการ์เลื่อนฤทริ์
                         
1164302040059
นางสาวกัญญารัตน์ปรางโท้
                         
1264302040061
นายแคทรียาชาลี
                         
1364302040062
นายจันทกานต์แสนนาม
                         
1464302040063
นางสาวชนิภรณ์พรมโลก
                         
1564302040065
นางสาวฐิติรัตน์ปานประชาติ
                         
1664302040067
นายณัฐวุฒิโสภา
                         
1764302040068
นางสาวทิพย์ธัญญาสิงห์ซอม
                         
1864302040069
นางสาวธิติสุดาดีพร้อม
                         
1964302040070
นายธีระวัฒน์บรรเทา
                         
2064302040071
นางสาวนพรัตน์สำเภาทอง
                         
2164302040072
นายนรินทรธรรมชาติ
                         
2264302040073
นางสาวนวพรบุญเหลือ
                         
2364302040074
นายนันทิกานต์วันใส
                         
2464302040075
นางสาวนิตยาพลเมือง
                         
2564302040076
นางสาวนุชติยารัตพันธ์
                         
2664302040079
นางสาวปณัดดาฐานโอฬาร
                         
2764302040083
นายพัชราภาราชการ
                         
2864302040085
นางสาวฟางแก้วบุญเสริม
                         
2964302040087
นายยุทธภูมิไทยแท้
                         
3064302040088
นางสาวรุ่งกมลพลดงนอก
                         
3164302040092
นางสาวสมจิตรวันเสาร์
                         
3264302040094
นางสาวสุณิสาสายกันยา
                         
3364302040097
นางสาวอรนุชคำจุล
                         
3464302040101
นายภัทรชนนท์เม้าราษี
                         
3564302040111
นายญาณีคันทา
                         
3664302040112
นางสาวปิ่นมณีคำโสภา
                         
3764302040119
นางสาวอักษราภัคงัดโคกกรวด
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................