วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม มบค(ทวิภาคี).12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางกิ่งดาว     บุญประสิทธิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302040045
นางสาวศิริรักษ์ภักเกลี้ยง
                         
264302040048
นายศุภวิชญ์ดุษฎีกุล
                         
364302040058
นายกษณะสายสมร
                         
464302040060
นายเกศราภรณ์พะวงษ์
                         
564302040064
นางสาวฐิติยากาญจนะชาติ
                         
664302040066
นางสาวณัฏฐณิชาสุขวงค์
                         
764302040077
นางสาวเบญจพรสลักคำ
                         
864302040078
นางสาวเบญจวรรณการะเกษ
                         
964302040080
นางสาวประภาศิริมัชฌิมะบุระ
                         
1064302040081
นายพงศกรสุปัน
                         
1164302040082
นางสาวพรพิมลพวงเงิน
                         
1264302040084
นางสาวพิมพ์ใจอารีย์
                         
1364302040086
นางสาวภณิดายอดวงศา
                         
1464302040089
นางสาววรนาฎโคศรี
                         
1564302040090
นางสาววิกานดาวิสัยเกต
                         
1664302040091
นางสาวศศิกานต์จอมตั้ง
                         
1764302040093
นายสัตยาโคตทอง
                         
1864302040095
นางสาวสุภาภรณ์กายะชาติ
                         
1964302040096
นางสาวอนุสราถุงจันทร์
                         
2064302040098
นางสาวอาริยาอินทร์เหลา
                         
2164302040102
นางสาวฐิติมาภรณ์แหวนเพชร
                         
2264302040103
นายศุภกิจโสดา
                         
2364302040104
นางสาวณัตสยามนต์ขันติวงค์
                         
2464302040107
นายอลงกรณ์นวลงาม
                         
2564302040108
นางสาวช่อประกายปลื้มใจ
                         
2664302040109
นางสาวปิยธิดาบุญแก้ว
                         
2764302040113
นางสาวจันธิดาษรห้าวหาญ
                         
2864302040114
นายณรงค์ฤทธิ์แตะต้อง
                         
2964302040115
นางสาวอริสราปัดถา
                         
3064302040116
นางสาวอินทิราเครือทอง
                         
3164302040118
นางสาวภัทราวดีเทพอาษา
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................