วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม สกร(ทวิภาคี)11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัตติยา     หล่อวินิจนันท์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164307010001
นางสาวเดือนฉายศิลาคำ
                         
264307010002
นายพิมพ์ผกาสุจันทร์
                         
364307010003
นายภาวิณีร์พันธ์เพชร
                         
464307010004
นายอริยะสิงห์คง
                         
564307010005
นางสาวจุฑาทิพย์พรมจันทร์
                         
664307010006
นายธีรพัฒน์คำเกิง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................