==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษา ในวันทำการถัดไป เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการต่อไป (หากไม่ทำรายการบันทึกข้อความ ในรอบจตุมาสดังกล่าวระบบจะระบุว่าไม่ดำเนินการตามกำหนด และจะไม่ได้รับเกียรติบัตรถึงแม้จะมีคะแนนการ ป. หน้าที่ในระดับดีมาก ยกเว้นมีเหตุกรณียกเว้นอื่นใดที่วิทยาลัยกำหนด)
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ75 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา   บุดดาสชส(ทวิภาคี).21000770.0093.2394.04
2นายสุวรรณ   บุษภาคสชอ(ทวิภาคี).2110017185.5687.8992.31
3นางนงลักษณ์   ศรีชามบต(ทวิภาคี).2110013147.1489.0192.25
4ว่าที่ร้อยเอกสายชล   ทองแปชย(ทวิภาคี).31311172114.2982.5489.52
5นางสาวสุลัดดา   ยอดกุลสบบ(ทวิภาคี).2222324296.9082.4488.41
6นายประสิทธิ์   จันพูลชฟ.11411192416.6783.7188.02
7นางคนองรักษ์   ป้อมหินพบ.23701263420.5979.7487.63
8นางสาววันทนา   วิศรีสิทธิ์สบบ(ทวิภาคี).21500263116.1382.6387.37
9นางสาวผกามาศ   จันทรัตน์สบต(ทวิภาคี).21000770.0096.2487.22
10นายอุทัย   จรรยากรณ์สยฟ(ทวิภาคี)จีน.1201210120.0077.4185.50
11นางศริญญา   ผาแก้วพบ.11722233221.8877.0784.87
12นายอภินันท์   อนุสินธุ์ชส.11233141910.5375.0984.63
13นายประภาส   นามโคตรสทผ(ทวิภาคี).11201131612.5076.8383.57
14นางศิริรัตน์   คำเพราะมบบ.21701162429.1772.7383.43
15ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา   บุดดามชส(ทวิภาคี).2120091118.1878.6883.42
16นายวัลชัย   ผัดศรีชฟ(ทวิภาคี).35402172317.3974.3683.35 
17นางภัชรานันท์   จันทชิดพบ.32468263810.5374.8083.19
18นางสาววิภาศิริ   เลิศศรีชถ.1140061040.0072.2882.21
19นางภัชรานันท์   จันทชิดพบ.1213620273.7072.8282.01
20นางสาวฐิติชญา   ภิบาลวงษ์พต.11833263721.6271.0681.79
21นางสาวสาวิตรี   บุญงอกพต.31637284114.6371.9281.57 
22นายชินาธิป   พรมชาพค.(ทวิภาคี).3235533417.3280.2081.49
23นายสันติ   ไชยประดิษฐ์ชอ.11345223010.0073.8980.02
24นายไพฑูรย์   พ่อค้ามทผ(ทวิภาคี).1114816254.0068.9979.92
25นายบุญญฤทธิ์   แสงทองชก.1121119229.0982.9079.74
26นายประสิทธิ์   จันพูลชฟ.12635142524.0069.2379.33
27นายสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์พค(IDP).33000110.0089.4779.26 
28นางเพ็ชรา   โหม่งมาตร์กร.11414142218.1872.3079.17
29นายวัฒนา   ทองเทพมยฟ(ทวิภาคี).11002680.0071.0578.74
30นางกิ่งดาว   บุญประสิทธิ์สบค(ทวิภาคี).21725344615.2268.9578.21
31นายสุวรรณ   บุษภาคมชอ(ทวิภาคี)2132281323.0863.3277.57
32นายณัทพงศ์   โยธีพค.2291011244420.4561.7676.95
33นายไกรศร   ผิวผันชย.11722101936.8461.9075.98
34ว่าที่ร้อยเอกสายชล   ทองแปชย(ทวิภาคี).32523101827.7859.2775.56
35นายอภินันท์   อนุสินธุ์ชส.1225691711.7661.4375.38
36นายธนภัทร   จอมไสมกอ(ทวิภาคี).1121191216.6768.0375.34
37นางสาวจิราวรรณ   ชอบดีพค.12867254020.0066.4775.14
38นายประภาส   นามโคตรสทผ(ทวิภาคี).1213412175.8862.5875.02
39นางสาวกนกพร   พวงศรีชฟ.1524615238.7063.2974.71 
40นางสาวไพรินทร์   ทองกันยาพบ.2251113143215.6357.5174.40 
41นายชาตรี   ศรีสะอาดชก.1364692128.5757.4574.26 
42นายสันติ   ไชยประดิษฐ์ชอ.12479152814.2963.7473.93 
43นางสาวเพ็ญธิดา   แก้วคำมบบ.1110218214.7687.3473.88 
44นายประสิทธิ์   จันพูลชฟ.32433111822.2259.4973.69 
45นายชาตรี   ศรีสะอาดชก.141122102347.8355.4073.03 
46นางสาวณัฏฐพัชร   กล้าหาญชถ(ทวิภาคี).3171181643.7558.9472.63 
47นายบุญญฤทธิ์   แสงทองชก.12533152321.7470.6372.38 
48นางสาวพิมพ์ภัทรา   เลิศเรืองศิริพบ.31361124387.8969.1972.25 
49นางสาววันดี   ปานฟักพบ.211367163636.1157.6771.23 
50นายไกรศร   ผิวผันชย.1544861822.2253.4770.82 
51นายวงกต   จิตรประเสริฐชส.3173582035.0057.7970.15 
52นายวัฒนา   ทองเทพสชย(ทวิภาคี).21347132313.0457.5769.91 
53นางกิ่งดาว   บุญประสิทธิ์มบค(ทวิภาคี).221035163132.2656.7669.84 
54นายสมาน   คำขาวชช.212343922.2252.8069.58 
55นางสาวณัตติยา   หล่อวินิจนันท์สกร(ทวิภาคี)213003650.0073.6969.26 
56นางกิ่งดาว   บุญประสิทธิ์มบค(ทวิภาคี).21877223721.6255.4469.05 
57นางสาวทราทิตย์   ชิดชมชย.1636982015.0051.5567.56 
58นายอภิสิทธิ์   สินศิริชย.3491161656.2557.2967.53 
59นายโสภณัฐ   พละศักดิ์กร.211533143246.8855.0067.52 
60นายมานะศักดิ์   อารมณ์สวะชก.24847102532.0051.7567.47 
61นายศิริศักดิ์   จันพูลชฟ.3173592133.3351.0767.38 
62นางสาวล้ำค่า   จินาวัลย์พต.211058335119.6170.7467.29 
63นางสาวณญาดา   อุราเลิศชย.351488123441.1845.0466.81 
64นางสาวทราทิตย์   ชิดชมชย.1228811219.5249.6066.39 
65นายวิทยา   ลัทธิมนต์พค.111023274025.0074.7666.33 
66นายบุญญฤทธิ์   แสงทองชก.31534101926.3260.4066.24 
67นายโสภณัฐ   พละศักดิ์กร.31867112630.7752.9565.66 
68นายธีระ   ศรีมาบุตรชฟ.24102462050.0045.7965.26 
69นายสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์พค.31461029439.3071.1664.17 
70นายอภิสิทธิ์   สินศิริชย.3354561631.2551.6864.16 
71นายวัฒนา   ทองเทพมชย.111232616.6745.3563.32 
72นายณรงค์   นิตนอกชอ(ทวิภาคี).3322361118.1857.9563.08 
73นายมานะศักดิ์   อารมณ์สวะชก.23114792740.7446.8962.87 
74นายณรงค์   นิตนอกชอ.3154581827.7855.4362.73 
75นายบุญญฤทธิ์   แสงทองชก.3238961816.6754.3662.62 
76นายธีระ   ศรีมาบุตรชฟ.235111342222.7338.1462.15 
77ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา   บุดดาชส.2198982634.6245.5761.87 
78นางสาวขนิษฐา   แสงเนตรพต.1223812229.0955.8961.74 
79นายสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์พค.13758223718.9264.1860.19 
80นายสุประวัติ   ขันทองชกอ.13118832250.0035.1759.21 
81นายทัศนัย   จันทาชฟ.3394672240.9147.6757.65 
82นายสุริยา   ก้อนคำดีชกอ(ทวิภาคี).33134642356.5237.3856.53 
83นายสุริยา   ก้อนคำดีชกอ.31107852343.4834.8555.02 
84นายณรงค์   นิตนอกชอ.3264441442.8639.2954.10 
85นายทัศนัย   จันทาชฟ.3476751936.8436.1451.68 
86นายณัฐพล   วรรณทองชย.14512142123.8152.7449.43 
87นายณัฐพล   วรรณทองชย.13801132236.3651.3748.61 
88นายจักรกฤษณ์   พันธ์ศรีชช.1145651526.6743.5447.60 
89นายชัยวัฒน์   ยศเคนชช(ทวิภาคี).311130425.0039.1546.86 
90นายสุขสันต์   สิทธิมวลชกอ.117121512330.4334.8638.71 
91นายสุขสันต์   สิทธิมวลชกอ.121461112653.8528.5334.91 
กราฟแสดงรายการตรวจเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจำวัน สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4

 


[วันที่รายงาน 5 ธ.ค. 2565]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน

หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ