------------------เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ระบาดอย่างแพร่หลาย วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเพื่อความเหมาะสม จึงได้มีการพัฒนาระบบขึ้นใหม่ ซึ่งต้องการดำเนินการตามลำดับโดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ระยะหนึ่ง----อาทิเช่น
     1. การเช็คชื่อ ปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำวัน ให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ Check in ด้วยตนเอง
     2. การแจ้งข่าวสารหน้าเสาธงของครูผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนไปเป็นการแจ้งข่าวสารผ่านทาง Facebook Page วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Today แทน รวมทั้งข่าวสารใดๆ ที่วิทยาลัยแจ้งให้ ครู และ นักเรียน ทราบ
     3. การดำเนินการดูแลผู้เรียน จะเน้นบูรณาการจาก การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีประเมินผล เป็นต้น