ตรวจสอบคะแนนเก็บ แยกตามครูผู้สอนประจำแผนกวิชา
(7):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์
(8):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(9):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
(10):ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี
(11):ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(13):ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญ
(17):ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
(18):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
(19):ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(20):ครูผู้สอนแผนกวิชาการตลาด
(21):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
(22):ครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(23):ครูผู้สอนเทคนิคคอมพิวเตอร์
(24):ครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรม
(25):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
(27):ครูผู้สอนแผนกวิชาการตลาด