คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้------------------สำหรับนักศึกษา ให้ไปเมนู |||| เข้าสู่ะบบ |||| แล้ว ให้ใช้ username เป็นเลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา และ password เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก /////// หาก เข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้ลองใส่ password เป็นเลข 0 /////// .....หากจำเลขประจำตัวไม่ได้ ให้ไปบนเมนู........รายชื่อนักศึกษา.......ก่อน.....