ค้นชื่อ นศ.รายบุคคล (ป้อนชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขประจำตัว หรือชื่อเล่น) :


ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]กร.11กร.21กร.31                                                                                                                                                                                
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]กร(ทวิภาคี).22กร(ทวิภาคี).32                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]ชก(ทวิภาคี).23ชก(ทวิภาคี).24ชก(ทวิภาคี).33ชก(ทวิภาคี).34                                                                                                                                                                     
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม]ชกอ.11ชกอ.12ชกอ.13ชกอ.21ชกอ.22ชกอ.31ชกอ.32                                                                                                                                    
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม]ชกอ(ทวิภาคี).23ชกอ(ทวิภาคี).33                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]ชก.11ชก.12ชก.13ชก.14ชก.21ชก.22ชก.31ชก.32                                                                                                                         
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]ชช(ทวิภาคี).21ชช(ทวิภาคี).31                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]ชช.11                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานตัวถังและสี]ชถ.11                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานตัวถังและสี]ชถ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]ชฟ(ทวิภาคี).25ชฟ(ทวิภาคี).33ชฟ(ทวิภาคี).34                                                                                                                                                                                
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]ชฟ.11ชฟ.12ชฟ.13ชฟ.14ชฟ.15ชฟ.21ชฟ.22ชฟ.23ชฟ.24ชฟ.31ชฟ.32                                                                                        
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]ชย.11ชย.12ชย.13ชย.14ชย.15ชย.16ชย.23ชย.24ชย.25ชย.26ชย.33ชย.34ชย.35ชย.36                                                       
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]ชย(ทวิภาคี).21ชย(ทวิภาคี).22ชย(ทวิภาคี).31ชย(ทวิภาคี).32                                                                                                                                                                     
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]ชส.11ชส.21ชส.31                                                                                                                                                                                
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชอ.11ชอ.12ชอ.13ชอ.21ชอ.22ชอ.31ชอ.32                                                                                                                                    
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชอ(ทวิภาคี).23ชอ(ทวิภาคี).33                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค(ทวิภาคี).32                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค.(ทวิภาคี).22                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค.11พค.12พค.13พค.21พค.31                                                                                                                                                          
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]พต.11พต.21พต.31                                                                                                                                                                                
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]พต(ทวิภาคี).32                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ(ทวิภาคี).33                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ.11พบ.12พบ.13พบ.21พบ.22พบ.31พบ.32                                                                                                                                    
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ(IDP).34                                                                                                                                                                                                      

ปวส. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]มชอ(ทวิภาคี)11                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]สทผ(ทวิภาคี)12                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]มกอ(ทวิภาคี).11มกอ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]มชฟ(ทวิภาคี).11มชฟ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]มชย(ทวิภาคี).11มชย(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]มชส(ทวิภาคี).11มชส(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]มชอ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]มทผ(ทวิภาคี).11มทผ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]มยฟ(ทวิภาคี).11มยฟ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]สกอ(ทวิภาคี).11สกอ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]สชฟ(ทวิภาคี).11สชฟ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]สชย(ทวิภาคี).11สชย(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]สชส(ทวิภาคี).11สชส(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ(ทวิภาคี).11สชอ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]สทผ(ทวิภาคี).11สทผ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]สยฟ(ทวิภาคี).11สยฟ(ทวิภาคี).12สยฟ(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]มบค(ทวิภาคี).11มบค(ทวิภาคี).12                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]มบต(ทวิภาคี).11                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]มบค.(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]มบต(ทวิภาคี)21                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]มบบ.11มบบ.21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]สบค(ทวิภาคี).11สบค(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]สบต(ทวิภาคี).11สบต(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบบ(ทวิภาคี).11สบบ(ทวิภาคี).12สบบ(ทวิภาคี).21สบบ(ทวิภาคี).22                                                                                                                                                                     
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]สกร(ทวิภาคี)11                                                                                                                                                                                                      
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]มกร(ทวิภาคี).11มกร(ทวิภาคี).21                                                                                                                                                                                           
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]สกร(ทวิภาคี).21